WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie, zgodnie z art. 13 RODO przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem przesyłanych danych jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie. 2 Celem przetwarzania moich danych osobowych jest wyłącznie nawiązanie kontaktu przez formularz kontaktowy, zaś podstawą przetwarzania jest moja zgoda wyrażona powyżej. 3. Moje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. Decyzje dotyczące moich danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 4. Mam prawo do: żądania dostępu do moich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody mogę złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres mail: sekretariat@zspg4.wejher.pl. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora. 5. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@pzs4wejher.pl.