Rekrutacja

Kierunki kształcenia

V Liceum Ogólnokształcace

V Liceum Ogólnokształcące zobacz zdjęcia

V Liceum Ogólnokształcące (3- letnie) V Liceum Ogólnokształcące (4- letnie)
Klasa biologiczno – sportowa zobacz film

Klasa ekonomiczno – informatyczna zobacz film

Klasa humanistyczna

Klasa politologiczna

Klasa lingwistyczna

 

Klasa biologiczno – sportowa zobacz film

Klasa matematyczno – informatyczna zobacz film

Klasa teatralna

Klasa prawnicza

Euroklasa lingwistyczna (dwujęzyczna)

 

INFORMACJE

Technikum nr 3

Technikum nr 3 informacje

technik mechanik – SPAWALNICTWO odwiedź stronę zobacz film

technik pojazdów samochodowych odwiedź stronę zobacz film

technik fotografii i multimediów  odwiedź stronę zobacz film

technik chłodnictwa i klimatyzacji  odwiedź stronę

INFORMACJE

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

mechanik pojazdów samochodowych odwiedź stronę

blacharz samochodowy odwiedź stronę

elektromechanik pojazdów samochodowych odwiedź stronę zobacz film

ślusarz – mechanik konstrukcji polecane praktyki odwiedź stronę zobacz film

lakiernik samochodowy odwiedź stronę

kierowca – mechanik  odwiedź stronę

mechatronik  odwiedź stronę

INFORMACJE

TU MOŻNA ODBYĆ PRAKTYKI ZAWODOWE wykaz firm

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zajęcia w II Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych prowadzimy w systemie zaocznym- dwa razy w miesiącu piątek od godz. 15.10 i w sobotę od godz. 8.00 (terminy zajęć zostaną opublikowane na początku września). Przedmioty rozszerzone: język angielski oraz historia lub geografia. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych rozpoczynają naukę od klasy drugiej (od III semestru).

wymagane-dokumenty

Wymagane dokumenty

   1. podanie i kwestionariusz osobowy wg ustalonego przez szkołę wzoru (do pobrania w szkole lub na stronie internetowej szkoły),
   2. 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane przez kandydata,
   3. poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej
   4. poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty
   5. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, dyplomy, zaświadczenie o wolontariacie itp.,
   6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów do Technikum)
   7. umowa z pracodawcą (dotyczy kandydatów do Szkoły Branżowej)
   8. karta informacyjna z gimnazjum/ szkoły podstawowej

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Kalendarz rekrutacji

Składanie dokumentów do wybranych szkół

13.05.2019 (poniedziałek)- 18.06.2019 (wtorek) do godz. 15.00

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy o profilu biologiczno-sportowym

3.06.2019 (poniedziałek) godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy pozytywnie przeszli próbę sprawności fizycznej

7.06.2019 (piątek) godz. 9.00

Sprawdzian predyspozycji i kompetencji językowych dla kandydatów do Euroklasy lingwistycznej (dwujęzycznej)- dotyczy absolwentów szkół podstawowych

3.06.2019 (poniedziałek) godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji i kompetencji językowych - dotyczy kandydatów do Euroklasy lingwistycznej (dwujęzycznej)- absolwentów szkół podstawowych

7.06.2019 (piątek) godz. 9.00

Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty

21.06.2019 (piątek)- 25.06.2019 (wtorek) do godz. 15.00

Ogłoszenie przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

5.07.2019 (piątek) do godz. 10.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych w przypadku złożenia przez niego oświadczenia o wyborze szkoły

od 5.07.2019 (piątek) do 8.07.2019 (poniedziałek) do godz. 15.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty

od 5.07.2019 (piątek)  do 10.07.2019 (środa) do godz. 14.00 (o ile dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

12.07.2019 (piątek) do godz. 12.00

Test kwalifikacyjny do grup języka angielskiego- dotyczy kandydatów przyjętych do V Liceum i Technikum nr 3

29.08.2019 (czwartek)

godz. 9.00- absolwenci gimnazjum

godz. 11.00- absolwenci szkoły podstawowej

Oryginały dokumentów

Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oraz trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum/ szkoły podstawowej.

Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

kalendarz
regulamin

Regulamin rekrutacji

 

 

Suma punktów:

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym – maksymalnie 200, w tym:

1.100 punktów – punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

 1. a) Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych mnoży się przez 0,2 .
 2. b) Wynik egzaminu gimnazjalnego wyrażony w skali procentowej dla zadań z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.

2. 100 punktów – punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum .

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym – maksymalnie 200, w tym:

1.100 punktów – punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

 1. a) Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu języka polskiego, matematyki-  mnoży się przez 0,35 .
 2. b) Wynik egzaminu ósmoklasisty wyrażony w skali procentowej dla zadań z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,3.

2. 100 punktów – punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę ponadpodstawową obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Sposób przeliczania ocen na punkty:

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

     • celujący – 18 punktów,
     • bardzo dobry – 17 punktów,
     • dobry – 14 punktów,
     • dostateczny – 8 punktów,
     • dopuszczający – 2 punkty,

Inne osiągnięcia:

1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

2 Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

4. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty

Uwagi dodatkowe:

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej, przyznaje się punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. Sytuacje szczególne nieujęte w powyższym komunikacie rozpatrywane będą zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/ 2018 – 2019/2010 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia (dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (dla kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej)